Communicatie

Als overheid gebruiken we het Nederlands in elke communicatie. Dit geldt ook voor de benaming van activiteiten en voor slagzinnen. Verzelfstandigde agentschappen onderschrijven eveneens die regel. We nemen dit ook op als algemene voorwaarde in onze subsidiereglementen en overeenkomsten met derden.

We voeren een heldere interne en externe communicatie. Helder communiceren is niet alleen een zaak van communicatiespecialisten en -diensten. Alle medewerkers van de provincie moeten hier dagelijks werk van maken. Dat kost tijd en energie, maar de investering loont. In al onze communicatie focussen we op vier belangrijke aspecten: doelgroep, structuur, formulering en toetsing.

Focus op de kerntaken

De Provincie ondersteunt geen persoonsgebonden evenementen. We trekken hier een duidelijke lijn en doen dit ook niet met omwegen zoals ‘regiomarketing’.

De provincie is een belangrijke partner van steden en gemeenten. Daarom richten we ons op die communicatie. Alleen in de domeinen waarbij de provincie rechtstreeks contact heeft met de burger, voeren we nog een brede communicatie.

De beleidsdepartementen maken elk half jaar een communicatieplan op met budget per actie. Dit gebeurt tijdig zodat het departement Communicatie een globaal plan kan opmaken. Het totaal aan middelen mag het vooropgestelde maximumbedrag niet overschrijden. De beleidsdepartementen werken per actie een voorstel van communicatie uit. Dit gebeurt in overleg met het departement communicatie. Zij toetsen alles af aan onder andere het huisstijlhandboek en de globale planning. De finale uitvoering van de communicatie hangt van actie tot actie af.

Radicaal digitaal

Digitaal is de toekomst. We evalueren de vernieuwde website en bekijken waar we de landingspagina beter kunnen afstemmen op de behoefte van de gebruikers. Een gescheiden toegang voor ‘burgers’ en ‘professionelen’ is hierbij aangewezen. Hoewel we ook digitaal helder communiceren, is het van belang dat de professionelen meer gespecialiseerde informatie krijgen. Om mee te zijn met de digitale revolutie zorgen we voor continue bijscholing van alle diensten. 

De overgrote meerderheid van de interne en externe communicatie van de provincie verloopt digitaal. Daarom beperken we de papieren versies tot het minimum.