Economie

We werken als provinciebestuur een duidelijk afsprakenkader uit met een heldere opsomming van taken en bevoegdheden tussen de dienst Economie enerzijds en de uitvoerende instellingen POM en EROV anderzijds. Door een nauwere samenwerking van deze instellingen verhogen we de efficiëntie en de slagkracht. Zo kunnen we dubbel werk vermijden. De provinciale dienst Economie, POM en EROV creëren geen concurrerend aanbod met andere publieke instanties zoals VLAIO en FIT.

 

Ruimte creëren en vrijwaren voor bedrijvigheid 

Met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) richt de provincie zich op het bovenlokaal en gebiedsgericht economisch beleid waarbij we door te Participeren, te Ondernemen en te Motiveren een gunstig ondernemersklimaat creëren. We ontwikkelen en vrijwaren ruimte voor bedrijvigheid en staan lokale besturen bij op vlak van herontwikkeling en omschakeling van onbenutte of vervallen bedrijfsgronden en brownfields. Dit bereiken we met samenwerkingsverbanden, masterplannen en RUP's.

We houden het aanbod van deze gronden en de ruimtebehoefte van ondernemingen in de gaten en we helpen bedrijven met herhuisvestingsprojecten zodat zij op die plaatsen kunnen werken waar ze ruimtelijk gezien het best thuishoren. Waar dit in samenwerking met lokale actoren en intercommunales een draagvlak krijgt, kan de provincie de POM opdracht geven om op te treden als (mede-) ontwikkelaar van bedrijventerreinen.

Met bedrijventerreinmanagement blijven we ook inzetten op het verduurzamen en moderniseren van bedrijventerreinen zodat we economische en klimaatneutrale attractiepolen kunnen realiseren in Oost-Vlaanderen. Bij de creatie van nieuwe bedrijvencentra is een algemene aanpak nodig. Hiertoe combineren we bedrijventerreinmanagement, clusters, de noden van nieuwe economieën, kennis, ervaring en dagelijkse expertise. We leggen hier altijd de nadruk op duurzaamheid. Met de POM werken we bovendien mee aan de uitbouw van bedrijventerreinen met een extra energie opslag- en omslag- functie.

We zetten de plannen voor de realisatie van de glastuinbouwcluster in Melsele stop. Er is hier geen draagvlak voor bij de lokale bevolking en het gemeentebestuur van Beveren. We werken het stopzettingsscenario nauwkeurig uit en gebruiken de vrijgekomen financiële middelen voor verduurzamende (energie-)investeringen op bedrijventerreinen, zodat we de opgebouwde glastuinbouwcluster-expertise maximaal kunnen benutten. 

 

Mogelijkheden bieden aan (startende) ondernemingen

We richten ons als provincie niet op de individuele starter maar op clusters of thema’s van het provinciaal economisch beleid. Startersbegeleiding en ondersteuning van individueel ondernemerschap verwijzen we door naar en werken we constructief samen met VLAIO. Alleen bij acquisitie voor eigen bedrijventerreinontwikkelingen, bedrijvencentra en in (EU-)projectomgeving zal de POM samenwerken met individuele bedrijven. 

We ondersteunen mogelijkheden voor ondernemers en starters door de ontwikkeling van duurzame bedrijven-, innovatie, incubatiecentra en multifunctionele gebouwen. Dit gebeurt door participatie of in eigen beheer van de POM. 

We bouwen een Logistiek Test Centrum (LTEC) op de terreinen van het Gentse bedrijvenpark Tech Lane Ghent (Eiland Zwijnaarde). Dit is een praktijkcentrum waar logistieke toepassingen en technologieën, kennis en ervaring en dagelijkse expertise bij elkaar komen. In het LTEC zullen bedrijven kunnen testen of een nieuwe technologie of procesaanpassing een meerwaarde vormt.

 

Zeehavens als motor voor de Oost-Vlaamse economie

Onze provincie bekleedt door de aanwezigheid van twee zeehavens (North Sea Port en Waaslandhaven) een unieke positie in Vlaanderen. De beide havens verdienen dan ook de nodige aandacht van het provinciebestuur. De fusie tussen de Gentse haven en Zeeland Seaports tot North Sea Port zorgt voor een toename van economische activiteit en is belangrijk voor de werkgelegenheid in de regio.

De provincie Oost-Vlaanderen is aandeelhouder van North Sea Port en wil een ondersteunende rol spelen in de havenontwikkelingen. We bekijken naar analogie met het project Gentse Kanaalzone welke noden er zijn in het Waasland en op welke manier we die noden kunnen aanpakken. 

 

Speerpuntclusters als aanjager

De provincie Oost-Vlaanderen werkt sinds 2014 actief aan clusterbeleid. Met de studie ‘Naar een slimme specialisatiestrategie in Oost-Vlaanderen’ is toen het startschot gegeven voor een speerpuntenbeleid. De provincie selecteerde acht clusters. Binnen deze clusters nemen de provincie en de POM verscheidene initiatieven op vlak van netwerking, infrastructuur, internationalisering en cofinanciering/deelname aan projecten. We blijven inzetten op clustering van kennis- en onderzoeksinstellingen, ondernemingen en overheden.

Gezien de Vlaamse en Europese evoluties op vlak van slimme specialisatie onderzoeken we of de geselecteerde clusters nog altijd beantwoorden aan de huidige economische realiteit. Dit zullen we doen met de resultaten van het actualiseringsonderzoek. Hieruit leiden we de nieuwe noden af en kunnen we het clusterbeleid bijsturen. Met een actualisering van de slimme specialisatiestrategie kunnen we de beleidslijnen van de nieuwe programmaperiode voor Europese subsidiefondsen vertalen naar de Oost-Vlaamse context. 

 

Naar een inclusieve en duurzame economie

Het provinciebestuur stimuleert het sociaal ondernemerschap en vervult een brugfunctie tussen reguliere en sociale-economieondernemingen. We ondersteunen lokale besturen met de uitbouw van de regierol op vlak van sociale economie en we stimuleren proeftuinen en experimenten binnen de sociale economie. We vestigen extra aandacht op personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Als provinciebestuur kiezen we resoluut voor een duurzame en klimaatneutrale toekomst, dat is onlosmakelijk verbonden aan het verantwoord ondernemerschap. We streven naar een kringloopeconomie waarbij het hergebruiken  van goederen en materialen de norm is. De provincie neemt hierbij het voortouw om deze transitie te realiseren. We stimuleren en inspireren de lokale besturen hiervoor met infosessies, adviezen, studies en analyses. 

Met ‘Logistiek 2.0’ zetten we als provinciebestuur volop in op een verduurzaming van logistiek. Dit doen we door innovatie te stimuleren en duurzame, nieuwe logistieke modellen en concepten te implementeren. We zetten in op een vervoersverschuiving naar binnenvaart en op het meest optimale gebruik van de diverse en vooral duurzame transportmodi voor vervoer binnen onze provincie.

Nieuws over dit onderwerp

Subsidiereglement voor evenementen die bijdragen aan het imago van Oost-Vlaanderen als economische topregio

Het economisch beleid van de Provincie heeft altijd al veel aandacht gehad voor de samenwerking met het sociaal-economisch middenveld. Zowel werkgevers- en werknemersorganisaties als economische …

Nieuwe publicatie: Sociaal-economische Situatieschets van Oost-Vlaanderen 2019

Op dinsdag 18 juni werd in de nieuwe bibliotheek Utopia in Aalst de eenentwintigste editie van de Sociaal-economische Situatieschets van Oost-Vlaanderen voorgesteld. "De sociaal-economische …

Slotconferentie Interreg Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland

Op een feestelijke conferentie op 16 mei in Antwerpen ontvingen de eerste 60 adviseurs uit het grensgebied een erkenning als Adviseur GrensInfoPunt (GIP) Vlaanderen-Nederland. Met dit certificaat …