Financiën

De evolutie naar de nieuwe Beheers- en Beleidscyclus 2020 zal ook op onze organisatie een belangrijke impact hebben. Hier moeten we ook als provincie zorgvuldig mee omgaan. Deze nieuwe BBC zal zorgen voor een sterke vereenvoudiging van onder andere de beleidsrapporten. 

Die positieve evolutie zorgt er bijvoorbeeld voor dat we als bestuur zullen kunnen focussen op een efficiëntere inzetting van het personeel. Het zal niet langer noodzakelijk zijn extra diensten op te richten of extra personeel aan te werven om een bepaalde doelstelling te bereiken. 

Een belangrijk aspect van het financieel beheer van de provincie is dat we uitgebreid aandacht schenken aan de gezondheid van de provinciale financiën. Het moet immers een hoofddoelstelling zijn een gezond financieel provinciaal bestuur te hebben. Dat is één van de voorwaarden om de andere gestelde doelstellingen te kunnen realiseren. 

Als provinciebestuur leggen we de focus op de kerntaken en voeren deze efficiënt uit. We stellen een realistische en duidelijk gefaseerde investeringsplanning op. We stemmen de ontvangsten en uitgaven beter op elkaar af. We laten het budget en de jaarrekening nauwer op elkaar aansluiten.

We besteden de gepaste aandacht aan de digitalisering van de verantwoordelijke diensten zodat we alles zo begrijpelijk mogelijk kunnen houden voor de burger.

Tenslotte zorgen we ervoor dat de belastingbetaler ook iets voelt van de afslanking van de provincies. Dat bereiken we aan de hand van een belastingverlaging voor zowel gezinnen als bedrijven. Concreet zetten we in op een verlaging van het minimumtarief van de Algemene Provinciebelasting (APB) voor gezinnen van 15%. Het minimumtarief van de APB voor bedrijven vermindert deze bestuursperiode met zo’n 10%. We vermijden bovendien dat we bedrijven die hun daken gebruiken voor installatie voor de productie van eigen energiebehoeften erdoor zwaarder belasten. Een andere prioriteit van dit bestuur is het stimuleren van ondernemerschap, in het bijzonder de startende ondernemingen. Die geven we in het startjaar een duwtje in de rug door middel van een vrijstelling van belastingen gedurende een jaar.