Provinciaal werk

Ambitieus aan de slag met de nieuwe realiteit is het credo van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Als overheid willen we excelleren in wat we doen en zijn we niet te beroerd om gedurfde beslissingen te nemen. 

 

Economie en middenstand

Duidelijk afsprakenkader tussen de bevoegde diensten

We werken als provinciebestuur een duidelijk afsprakenkader uit met een heldere opsomming van taken en bevoegdheden tussen de dienst Economie enerzijds en de uitvoerende instellingen POM en EROV anderzijds. Door een nauwere samenwerking van deze instellingen verhogen we de efficiëntie en de slagkracht. Zo kunnen we dubbel werk vermijden. De provinciale dienst Economie, POM en EROV creëren geen concurrerend aanbod met andere publieke instanties zoals VLAIO en FIT.

Ruimte creëren en vrijwaren voor bedrijvigheid 

Met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) richt de provincie zich op het bovenlokaal en gebiedsgericht economisch beleid waarbij we door te Participeren, te Ondernemen en te Motiveren een gunstig ondernemersklimaat creëren. We ontwikkelen en vrijwaren ruimte voor bedrijvigheid en staan lokale besturen bij op vlak van herontwikkeling en omschakeling van onbenutte of vervallen bedrijfsgronden en brownfields. Dit bereiken we met samenwerkingsverbanden, masterplannen en RUP's.

We houden het aanbod van deze gronden en de ruimtebehoefte van ondernemingen in de gaten en we helpen bedrijven met herhuisvestingsprojecten zodat zij op die plaatsen kunnen werken waar ze ruimtelijk gezien het best thuishoren. Waar dit in samenwerking met lokale actoren en intercommunales een draagvlak krijgt, kan de provincie de POM opdracht geven om op te treden als (mede-) ontwikkelaar van bedrijventerreinen.

Met bedrijventerreinmanagement blijven we ook inzetten op het verduurzamen en moderniseren van bedrijventerreinen zodat we economische en klimaatneutrale attractiepolen kunnen realiseren in Oost-Vlaanderen. Bij de creatie van nieuwe bedrijvencentra is een algemene aanpak nodig. Hiertoe combineren we bedrijventerreinmanagement, clusters, de noden van nieuwe economieën, kennis, ervaring en dagelijkse expertise. We leggen hier altijd de nadruk op duurzaamheid. Met de POM werken we bovendien mee aan de uitbouw van bedrijventerreinen met een extra energie opslag- en omslag- functie.

We zetten de plannen voor de realisatie van de glastuinbouwcluster in Melsele stop. Er is hier geen draagvlak voor bij de lokale bevolking en het gemeentebestuur van Beveren. We werken het stopzettingsscenario nauwkeurig uit en gebruiken de vrijgekomen financiële middelen voor verduurzamende (energie-)investeringen op bedrijventerreinen, zodat we de opgebouwde glastuinbouwcluster-expertise maximaal kunnen benutten. 

Mogelijkheden bieden aan (startende) ondernemingen

We richten ons als provincie niet op de individuele starter maar op clusters of thema’s van het provinciaal economisch beleid. Startersbegeleiding en ondersteuning van individueel ondernemerschap verwijzen we door naar en werken we constructief samen met VLAIO. Alleen bij acquisitie voor eigen bedrijventerreinontwikkelingen, bedrijvencentra en in (EU-)projectomgeving zal de POM samenwerken met individuele bedrijven. 

We ondersteunen mogelijkheden voor ondernemers en starters door de ontwikkeling van duurzame bedrijven-, innovatie, incubatiecentra en multifunctionele gebouwen. Dit gebeurt door participatie of in eigen beheer van de POM. 

We bouwen een Logistiek Test Centrum (LTEC) op de terreinen van het Gentse bedrijvenpark Tech Lane Ghent (Eiland Zwijnaarde). Dit is een praktijkcentrum waar logistieke toepassingen en technologieën, kennis en ervaring en dagelijkse expertise bij elkaar komen. In het LTEC zullen bedrijven kunnen testen of een nieuwe technologie of procesaanpassing een meerwaarde vormt.

Zeehavens als motor voor de Oost-Vlaamse economie

Onze provincie bekleedt door de aanwezigheid van twee zeehavens (North Sea Port en Waaslandhaven) een unieke positie in Vlaanderen. De beide havens verdienen dan ook de nodige aandacht van het provinciebestuur. De fusie tussen de Gentse haven en Zeeland Seaports tot North Sea Port zorgt voor een toename van economische activiteit en is belangrijk voor de werkgelegenheid in de regio.

De provincie Oost-Vlaanderen is aandeelhouder van North Sea Port en wil een ondersteunende rol spelen in de havenontwikkelingen. We bekijken naar analogie met het project Gentse Kanaalzone welke noden er zijn in het Waasland en op welke manier we die noden kunnen aanpakken. 

Speerpuntclusters als aanjager

De provincie Oost-Vlaanderen werkt sinds 2014 actief aan clusterbeleid. Met de studie ‘Naar een slimme specialisatiestrategie in Oost-Vlaanderen’ is toen het startschot gegeven voor een speerpuntenbeleid. De provincie selecteerde acht clusters. Binnen deze clusters nemen de provincie en de POM verscheidene initiatieven op vlak van netwerking, infrastructuur, internationalisering en cofinanciering/deelname aan projecten. We blijven inzetten op clustering van kennis- en onderzoeksinstellingen, ondernemingen en overheden.

Gezien de Vlaamse en Europese evoluties op vlak van slimme specialisatie onderzoeken we of de geselecteerde clusters nog altijd beantwoorden aan de huidige economische realiteit. Dit zullen we doen met de resultaten van het actualiseringsonderzoek. Hieruit leiden we de nieuwe noden af en kunnen we het clusterbeleid bijsturen. Met een actualisering van de slimme specialisatiestrategie kunnen we de beleidslijnen van de nieuwe programmaperiode voor Europese subsidiefondsen vertalen naar de Oost-Vlaamse context. 

Naar een inclusieve en duurzame economie

Het provinciebestuur stimuleert het sociaal ondernemerschap en vervult een brugfunctie tussen reguliere en sociale-economieondernemingen. We ondersteunen lokale besturen met de uitbouw van de regierol op vlak van sociale economie en we stimuleren proeftuinen en experimenten binnen de sociale economie. We vestigen extra aandacht op personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Als provinciebestuur kiezen we resoluut voor een duurzame en klimaatneutrale toekomst, dat is onlosmakelijk verbonden aan het verantwoord ondernemerschap. We streven naar een kringloopeconomie waarbij het hergebruiken  van goederen en materialen de norm is. De provincie neemt hierbij het voortouw om deze transitie te realiseren. We stimuleren en inspireren de lokale besturen hiervoor met infosessies, adviezen, studies en analyses. 

Met ‘Logistiek 2.0’ zetten we als provinciebestuur volop in op een verduurzaming van logistiek. Dit doen we door innovatie te stimuleren en duurzame, nieuwe logistieke modellen en concepten te implementeren. We zetten in op een vervoersverschuiving naar binnenvaart en op het meest optimale gebruik van de diverse en vooral duurzame transportmodi voor vervoer binnen onze provincie.

 

Onderwijs en vorming

1. Onderwijs

Het Oost-Vlaams provinciaal onderwijs kenmerkt zich door de aanwezigheid van verscheidene onderwijsvormen: het buitengewoon onderwijs, het technisch en beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs. We dragen in de inrichting van onderwijs de drie pijlers van een waarde-gedreven organisatie hoog in het vaandel: bestuiven, innovatie en excelleren.

We schuiven hiervoor vier ambities naar voren:

Leerlingen, studenten, cursisten, leerkrachten en medewerkers hun talenten maximaal laten ontwikkelen;
Een warme organisatie zijn waar iedereen zich thuis voelt;
Dé kwaliteitsreferentie en partner zijn voor bedrijven en andere professionele organisaties;
Pionier zijn op vlak van innovatie en duurzaamheid.

 

Onderwijs van de toekomst

Het Provinciaal Onderwijs biedt pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs dat flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen en eigenheden. Professionele medewerkers staan borg voor een brede persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en cursisten in nauwe samenwerking met alle betrokkenen.

Onze scholen en centra zetten in op innovatie in een eigentijdse infrastructuur. Daartoe geven we verdere uitvoering aan of sturen we de Masterplannen Infrastructuur bij. We werken met dynamische leermiddelen en methodieken en garanderen een inspirerende en motiverende leer-, leef- en werkomgeving. We bereiden leerlingen voor op de arbeidsmarkt en/of het hoger onderwijs. Hetzelfde doen we met volwassenen die een tweede kans grijpen om een diploma secundair of hoger onderwijs te behalen.

Een school moet een veilige haven zijn waar kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen tot geëmancipeerde volwassenen die ongeremd hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Het onderwijs speelt daarom een sleutelrol in een positieve integratie van jongeren en biedt de garantie op een neutrale leeromgeving.

Ten slotte zetten we het Oost-Vlaamse provinciaal onderwijs verder op de kaart. We werken een visie uit waarin we spreken over twee hoofdafdelingen: de zachte en de nijverheid. De hoofdafdelingen zijn een bundeling van verwante opleidingen. We stappen ook af van de omslachtige benaming van de onderwijsinstellingen en trekken resoluut de kaart van campussen. 

 

Ambitieus onderwijs met expertise

De verdere uitbouw van het arbeidsmarktgericht onderwijs in specifieke investeringsintensieve studierichtingen en opleidingen horen tot onze kerntaken. Dit engagement moet het voortbestaan van die arbeidsmarktgerichte studierichtingen en opleidingen garanderen en moet het rendement van het onderwijs bevorderen. We vestigen de aandacht op investeringen die de verdere uitbouw verzekeren van onder meer het technisch en beroeps secundair onderwijs, de kwaliteitszorg, de zorgverbreding en de IT-ondersteuning.

We onderscheiden ons als een ambitieuze onderwijsverstrekker met expertise in duidelijk afgebakende onderwijsvormen, domeinen en studierichtingen waar we het verschil kunnen maken. Dit doen we alleen binnen TSO, BSO en BuSO. ASO bieden we niet aan. We streven ernaar om coherente opleidingen aan te bieden, waarbij de richtingen uit de eerste graad aansluiten op die in de tweede en derde graad.

In het PCVO willen we het huidige aanbod van opleidingen houden en geven we voorrang aan opleidingen afgestemd op de noden van de arbeidsmarkt.

 

Professionalisering 

Het onderwijzend personeel speelt een belangrijke rol in het bereiken van eindtermen en ontwikkelingsdoelen en in het leerproces dat daartoe leidt. Naast een kwalitatief hoogstaande lerarenopleiding is een samenhangend proces van permanente professionalisering nodig om de medewerkers continu handvaten aan te reiken. We blijven verder inzetten op die professionalisering om op die manier kwaliteitsvol onderwijs te blijven garanderen.

 

2. Flankerend Onderwijsbeleid

Het flankerend onderwijs focust op kerntaken waarbij het een onderscheidende rol kan spelen voor tal van partners uit de bedrijfswereld en overheden. We schuiven hierbij drie doelstellingen naar voren:

  • Bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom
  • Optimaliseren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  • Versterken van de onderwijsontwikkeling

Betaalbaar onderwijs

Het provinciaal onderwijs staat gelijk aan betaalbaar onderwijs en dat willen we zo houden. We blijven inzetten op de kostenbeheersing van de scholen zonder in te boeten aan kwaliteitsvol onderwijs.

Voor het personeelsbestand van het provinciaal onderwijs zetten we maximaal in op aanwerven van gesubsidieerd personeel. 

We bereiden ons voor op de aankomende fiscale maatregel die toestaat bedrijven mee te laten investeren in de verdere technische, didactische uitrusting. Daarbij engageren we ons ertoe dat voor elke euro die bedrijven investeren, we zelf een euro toevoegen. 

 

3. PAULO

Met PAULO beschikken we over een vormingscentrum voor enerzijds de lokale besturen en anderzijds de veiligheidsdiensten.

Om de onderwijskwaliteit van PAULO te garanderen, blijven we investeren in de verscheidene opleidingen. We focussen hierbij op de vier belangrijkste uitdagingen voor de opleiding:

  • verdere digitalisering (inclusief de PAULO-centrale)
  • meer geïntegreerde werking met de verdere uitbouw van multidisciplinaire cultuur en inzet van ondersteuning,
  • geleidelijke gelijkschakeling van de vergoeding van de docenten en inzet van voldoende lesgevers om de onderwijskwaliteit te waarborgen en
  • uitvoering geven aan het Masterplan met hoofdzakelijk een nieuwbouw en aanvullende faciliteiten

We focussen met PAULO op de veiligheidsopleidingen. Voor de Bestuursopleidingen onderzoeken we de integratie bij het PCVO.

 

 

Communicatie

Als overheid gebruiken we het Nederlands in elke communicatie. Dit geldt ook voor de benaming van activiteiten en voor slagzinnen. Verzelfstandigde agentschappen onderschrijven eveneens die regel. We nemen dit ook op als algemene voorwaarde in onze subsidiereglementen en overeenkomsten met derden.

We voeren een heldere interne en externe communicatie. Helder communiceren is niet alleen een zaak van communicatiespecialisten en -diensten. Alle medewerkers van de provincie moeten hier dagelijks werk van maken. Dat kost tijd en energie, maar de investering loont. In al onze communicatie focussen we op vier belangrijke aspecten: doelgroep, structuur, formulering en toetsing.

 

Focus op de kerntaken

De Provincie ondersteunt geen persoonsgebonden evenementen. We trekken hier een duidelijke lijn en doen dit ook niet met omwegen zoals ‘regiomarketing’.

De provincie is een belangrijke partner van steden en gemeenten. Daarom richten we ons op die communicatie. Alleen in de domeinen waarbij de provincie rechtstreeks contact heeft met de burger, voeren we nog een brede communicatie.

De beleidsdepartementen maken elk half jaar een communicatieplan op met budget per actie. Dit gebeurt tijdig zodat het departement Communicatie een globaal plan kan opmaken. Het totaal aan middelen mag het vooropgestelde maximumbedrag niet overschrijden. De beleidsdepartementen werken per actie een voorstel van communicatie uit. Dit gebeurt in overleg met het departement communicatie. Zij toetsen alles af aan onder andere het huisstijlhandboek en de globale planning. De finale uitvoering van de communicatie hangt van actie tot actie af.

 

Radicaal digitaal

Digitaal is de toekomst. We evalueren de vernieuwde website en bekijken waar we de landingspagina beter kunnen afstemmen op de behoefte van de gebruikers. Een gescheiden toegang voor ‘burgers’ en ‘professionelen’ is hierbij aangewezen. Hoewel we ook digitaal helder communiceren, is het van belang dat de professionelen meer gespecialiseerde informatie krijgen. Om mee te zijn met de digitale revolutie zorgen we voor continue bijscholing van alle diensten. 

De overgrote meerderheid van de interne en externe communicatie van de provincie verloopt digitaal. Daarom beperken we de papieren versies tot het minimum. 

 

 

Financiën

De evolutie naar de nieuwe Beheers- en Beleidscyclus 2020 zal ook op onze organisatie een belangrijke impact hebben. Hier moeten we ook als provincie zorgvuldig mee omgaan. Deze nieuwe BBC zal zorgen voor een sterke vereenvoudiging van onder andere de beleidsrapporten. 

Die positieve evolutie zorgt er bijvoorbeeld voor dat we als bestuur zullen kunnen focussen op een efficiëntere inzetting van het personeel. Het zal niet langer noodzakelijk zijn extra diensten op te richten of extra personeel aan te werven om een bepaalde doelstelling te bereiken. 

Een belangrijk aspect van het financieel beheer van de provincie is dat we uitgebreid aandacht schenken aan de gezondheid van de provinciale financiën. Het moet immers een hoofddoelstelling zijn een gezond financieel provinciaal bestuur te hebben. Dat is één van de voorwaarden om de andere gestelde doelstellingen te kunnen realiseren. 

Als provinciebestuur leggen we de focus op de kerntaken en voeren deze efficiënt uit. We stellen een realistische en duidelijk gefaseerde investeringsplanning op. We stemmen de ontvangsten en uitgaven beter op elkaar af. We laten het budget en de jaarrekening nauwer op elkaar aansluiten.

We besteden de gepaste aandacht aan de digitalisering van de verantwoordelijke diensten zodat we alles zo begrijpelijk mogelijk kunnen houden voor de burger.

Tenslotte zorgen we ervoor dat de belastingbetaler ook iets voelt van de afslanking van de provincies. Dat bereiken we aan de hand van een belastingverlaging voor zowel gezinnen als bedrijven. Concreet zetten we in op een verlaging van het minimumtarief van de Algemene Provinciebelasting (APB) voor gezinnen van 15%. Het minimumtarief van de APB voor bedrijven vermindert deze bestuursperiode met zo’n 10%. We vermijden bovendien dat we bedrijven die hun daken gebruiken voor installatie voor de productie van eigen energiebehoeften erdoor zwaarder belasten. Een andere prioriteit van dit bestuur is het stimuleren van ondernemerschap, in het bijzonder de startende ondernemingen. Die geven we in het startjaar een duwtje in de rug door middel van een vrijstelling van belastingen gedurende een jaar.